மின்னூல் ஆக்கம்

ஆக்கம் : @karaiyaan

சமர்ப்பணம் -> @thamiziniyan @tamil @expertsathya

வெளியீடு : @twitamils

முகவரி : http://TwiTamils.com/TTguide

 

மின்னூல் ஆக்கம் : த. ஸ்ரீனிவாசன் tshrinivasan@gmail.com

 

மின்னூல் வெளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com

வெளியீட்டாளர்: த. ஸ்ரீனிவாசன், தரை தளம் 4, சுபிக்ஷா அடுக்ககம், 42, வியாசர் தெரு, கிழக்கு தாம்பரம் சென்னை  – 600 059
தொ. பே: +91 98417 95468 – tshrinivasan@gmail.com

 

நன்றி : http://pressbooks.com

License

ட்விட்டர் கையேடு Copyright © 2014 by Creative commons. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *